Dialect: Nozem en Maria

Nozem en Maria

Mette Zündapp onder de kont
Was tie daor en keek ien’t rond
Mette kuuf goed vet en de schei opzied
Zat tie te kie-ke hi’j hâ’r alle tied

Hi’j was nie d’n innige, zo ware d’r meer
Die reje op brommers duk hinneweer
As’t ekkes kon mè’r ’n djen achterop
Spitse schoewn aon de vuut en niks aon de kop

Hallef ellef en de kjerk was nog mar nè’r uut
Hi’j zag de minse bi’j de Klok ien de ruut
Zou Maria d’r bi’j zien en zag ze ’m staon?
Vörrige wèèk was ze nog achterop gegaon

Mè’r ’n gang van de Klok naor de Boerebond
Dan nog gauw ekkes ’t hele durp rond
Ôk staon en kie-ke bij Rinus hallefweg
Ekkes biljarte of nie? Ien dâ geval pech

Alle dage metta ding op de straot
Van smèreges vroeg tot ‘s aoves laot
Duk nog wâ’r ète bi’j Delleman
Altied bar lekker uut die heite pan

Mar now was ’t zondag en daor kwam ze aon
Ze lie-p naor hum toe en kwam d’r bi’j staon
Wâ doe’j gao’j ri’je en kan’k achterop?
Hi’j knikte en de kuuf glom op zien kop

Zündapp

Now de kjerk uut is kuwwe wel gaon
‘k hé hier al lang zat gestaon
Drek kum ow vaoder dus klim d’r mar op
Want as tie mien ziet gee tie d’r bar op

Né’r op tied scheurde hij weg
Mé Maria achterop, vâd hâ pech
Die ston te vluke en staok de vuus op
Kwaod dattie was mé’r ’n rooie kop

Daor git ze wer hin mettie nozem, verdomme
Ja bid vör de kromme dasse rech meuge komme
Doe gi’j mar rustig en hou ow gemak
Want gi’j wit, ’n veurkiend is zomar gemak

Vâd zuchtte en doch: kwam ze mar trug
En hi’j keek zien djenje op de rug
De blaoge worde groot en wille nie luustere
Dâ was gin praote mar vördrie-tig fluustere.

Tekst: Herman Buurman
Tekening: Wilma Schouten-Kregting

-+=
Top